Вентиляторна установка градирні – балансування

Техніко-економічні та екологічні показники градирень при охолодженні обігової води з температурою не більше 45 °С
25/10/2018
градирни, chladící věže
Вплив температури обігової води на роботу технологічного обладнання
06/11/2018

Динамічне балансування вентиляторної установки градирні на місці

Використано наступні джерела інформації: Навчальний посібник ТОВ «БАЛТЕХ» «ОСНОВИ БАЛАНСУВАННЯ РОТОРІВ»; ІСО 14695:2003 «Вентиляторы промышленные. Измерение вибрации»; ІСО 14694:2003 «Вентиляторы промышленные. Требования к производственной вибрации и качеству балансировки»

Динамічне балансування роторів на місці установки (у власних підшипниках) з використанням технічних засобів, що забезпечують вимір тільки амплітуди векторів вібрацій. Даний спосіб передбачає динамічне балансування з використанням найпростіших віброметрів без фазових вимірювань. При динамічному балансуванні знадобиться більше запусків ніж при традиційному балансуванні і, як наслідок, більше часу. Особливо якщо накладаються часові обмеження на повторні пуски агрегату. Ще одна неодмінна умова: при використанні амплітудних методів, необхідність того, щоб при пусках з одним і тим же вантажем, рівні вібрації повинні бути більше або менші, ніж в початковому стані. Якщо цього не відбувається - значить пуски потрібно повторити з іншим місцем установки пробного вантажу. Характерні умови для безфазного балансування, як і для традиційного амплітудно-фазового балансування, що дозволять забезпечити успішне виконання робіт:

 • Частотний діапазон віброметра повинен охоплювати частоту обертання балансованого ротору.
 • Віброметр повинен вимірювати хоча б два параметри - вібропереміщення, віброшвидкість або віброприскорення.
 • Рівень вібрації на частоті обертання повинен перебувати в робочій смузі частот віброметру.
 • Коливальна система (агрегат) повинна бути лінійна щодо впливу на неї пробних (Корегувальних) мас, що встановлюються в площині корекції.
 • У процесі балансування має бути виконано не менше двох пусків з пробною масою.
 • При пусках з пробними масами рівні вібрації повинні змінюватися щодо початкового рівня вібрації.

Перед проведенням робіт необхідно переконатися в тому, що на вентиляторній установці градирні дійсно присутній дисбаланс, або іншими словами, рівні вібрації на частоті обертання вентилятору є переважаючими за величиною в робочій смузі частот використовуваного віброметра. Для цього необхідно виміряти та записати будь-які два з трьох параметрів:

 • A. вібропереміщення, S мкм
 • B. віброшвидкість, V мм/с
 • C. віброприскорення, А мм/с2
 • a - віброприскорення, мм/с2
 • v - віброшвидкість, мм/с
 • s - вібропереміщення, мкм
 • f - частота обертання ротору, в Гц

Якщо, результати вимірювання рівнів вібрації віброметром по будь-яким двом вібропараметрам відповідають наведеним вище співвідношенням з похибкою не більше 10-15%, значить, рівень вібрації на частоті обертання можна порівняти з рівнем вібрації у всій смузі частот віброметру. Це підтверджує наявність на вентиляторній установці саме дисбалансу і говорить про те, що вимірювання віброметру можуть бути використані для балансування. Безфазовий метод балансування «Метод амплітуд» Один з методів, що може використовуватись для балансування вентиляторних установок градирень. Наведений «метод аплітуд» досить популярний, точний і дешевий. Додатково знадобиться циркуль і лінійка для графічних побудов. Проводиться вимір початкової величини віброперемещення So (без установки пробного вантажу). Радіусом R1, рівним (пропорційним) вібропереміщенню So, описуємо коло з центром в точці О. Обираємо на окружності дві перпендикулярні точки - А і В. Встановлюємо пробну масу Мпр в точку А проводимо замір вібропереміщення, потім вантаж знімаємо і встановлюємо його в точку В та проводимо замір віброперемещенія з вантажем в точці В. Отримуємо значення вібропереміщення з вантажем в точці А - Sa і в точці В – Sb. З точок А та В на колі, розташованих під прямим кутом, радіусом R2 і R3 пропорційно вібропереміщень), при установці по черзі пробного вантажу (R2 = Sa, R3 = Sb), робимо дуги. Проводимо пряму через центр окружності О і точку перетину дуг С до перетину з колом, отримаємо точку D. Точка D - місце установки врівноважуючого вантажу. Визначаємо масу врівноважує вантажу за формулою:

Маса врівноважуючого вантажу приймається рівною величині пробної маси, помноженої на відношення R1 (радіусу кола рівного (пропорційного) величиною початкового вібропереміщення So) до довжини відрізка ОС, виміряного лінійкою (де О - центр кола, С - точка перетину дуг радіусів R2 і R3).

Вентиляторна установка градирні, балансування вентиляторної установки – ТОВ “Фірма Гран”